EUR 23.680

USD 22.037

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 16.7 %

EUR 23.680

USD 22.037

Text: Petr Zámečník

28. 05. 2019

0 komentářů

Daň z nemovitých věcí 2019: Termín se blíží

 

Termín pro úhradu daně z nemovitých věcí za rok 2019 se neúprosně blíží. Kdo má povinnost daň zaplatit a v jaké výši?

Loading 


Daň z nemovitých věcí nahradila v souvislosti s novým občanským zákoníkem svou dřívější verzi – daň z nemovitostí. Až na drobné úpravy a změnu terminologie ale zůstala stejná. Stejný zůstal i termín pro její uhrazení: 31. květen příslušného roku.
Povinnost uhradit daň z nemovitých věcí má (zpravidla) její vlastník, který držel nemovitost k 1. lednu daného roku. Je-li pozemek či stavba ve spoluvlastnictví, mají spoluvlastníci společnou daňovou povinnost. To v praxi znamená, že stát nezajímá, kdo daň zaplatí, stejně tak její úhradu může v případě nezaplacení vymáhat od kteréhokoli spoluvlastníka.
Poplatníkem daně ale může být u pozemku též jeho nájemce či pachtýř. To zejména v situaci, kdy je pozemek zároveň evidován ve zjednodušené evidenci. Uživatel pozemku je také povinen platit daň, pokud jeho skutečný vlastník není znám.

Daň z nemovitých věcí: Osvobození od daně

Daň z nemovitých věcí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb. Daň z pozemku se neplatí v případě, že je s ním spojená stavba – pak se platí pouze daň ze staveb. Osvobozené jsou také např. remízky a meze v polích a lukách, lesy ohrožené imisemi, vodní plochy, veřejné komunikace a mnoho dalších.
Obec také může obecně závaznou vyhláškou osvobodit               pole, louky a pastviny, chmelnice, vinice a ovocné sady.
Od daně z nemovitých věcí jsou též osvobozeny obecně prospěšné společnosti, spolky, odbory či zaměstnavatelské organizace, dále školy, školky, muzea a galerie. Církve mají osvobozené pozemky a stavby sloužící k vykonávání církevních obřadů a duchovní správy.
Formou osvobození od daně z nemovitých věcí stát též podporuje vybrané ekologické projekty. Osvobozeny jsou tak stavby a pozemky určené k úpravě odpadů k jejich dalšímu zpracování, třídění a sběru odpadů či malé vodní, bioplynové a větrné elektrárny a zdroje využívající geotermální energii.

Výše daně

Výši daně z nemovitých věcí se daňový poplatník dozví výměrem od finančního úřadu. Ten zpravidla přichází v dubnu příslušného roku buď dopisem, nebo e-mailem v případě, kdy o elektronickou komunikaci poplatník požádá. Vlastníci datových schránek dostávají informaci o výši daňové povinnosti touto cestou.
Jedinou výjimkou jsou daňoví poplatníci, kteří nabyli či pozbyli nějaké nemovitosti. Pokud v předešlém roce došlo ke změně ve vlastněných pozemcích či stavbách, byl poplatník povinen podat k 31. 1. 2019 daňové přiznání, v němž  změny uvedl.
Dopočítat samotnou výši daně bývá pro občany problematické. Výpočet daně není triviální, navíc je potřeba znát řadu parametrů, které si mohou upravit i obce obecní vyhláškou. Veškeré koeficienty je ale možné dohledat podle parcelního čísla na Daňovém portálu. Je také odlišný přístup k výpočtu daně z pozemků a daně ze staveb.

Daň z pozemků

Vyměřovacím základem daně z pozemků je u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů daná výměrou pozemku a jeho cenou podle vyhlášky. Opět s dohledáním ceny pozemku pomůže Daňový portál.
U lesů a rybníků je možné využít buď skutečnou cenu podle cenových předpisů k 1. lednu příslušného roku, nebo cenu 3,80 Kč/m2. A u stavebních pozemků je základem daně výměra v m2 bez uvedení ceny a následná výše daně je počítána obdobně jako daň ze staveb.
Sazba daně činí orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 % z daňového základu. U luk, pastvin, lesů a hospodářských rybníků 0,25 % z daňového základu.
Poznámka: ČSSD ve svém programu penzijní reformy mívala uvedeno, že náklady reformy uhradí zvýšení daně z nemovitých věcí. V současné době s ohledem na směrnou hodnotu nemovitostí jsou již vytvářeny cenové mapy. Pak už je jen krůček ke zdanění staveb obdobně jako pozemků na základě jejich tržní ceny. Při sazbě 0,75 % by byl např. byt v Praze v ceně 5 mil. Kč ročně zdaněn částkou 37 500 Kč.
Daň u ostatních pozemků je vypočítána základní sazbou za m2 a koeficienty obdobně jako u daně ze staveb.
Základní sazba daně z ostatních pozemků činí:

 • 1 Kč u zpevněných pozemků pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství,
 • 5 Kč u zpevněných pozemků pro jiné podnikání,
 • 2 Kč u stavebních pozemků,
 • 0,2 Kč u zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch.

Základní sazba se násobí koeficientem dle velikosti obce:

REKLAMA

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel,
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel,
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel,
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel,
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel,
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,
 • 4,5 v Praze.

Každá obec má navíc možnost kategorii zvýšit o jednu (v Praze na koeficient 5) a o jednu až tři kategorie ji snížit.

Daň ze staveb

Základem daně ze staveb a bytových či nebytových jednotek je jejich výměra v m2. U jednotek je využívána upravená podlahová plocha vynásobená koeficientem 1,22 v případě, že je jednotka v bytovém domě a její součástí je i podíl na pozemku, v ostatních případech se výměra násobí koeficientem 1,2. Naopak u jednotek se pro placení daně nezahrnují podíly na společných částech nemovitosti.
Sazba daně závisí na účelu stavby:

 • 2 Kč u bytového domu a u ostatních staveb tvořících jeho příslušenství převyšující rozměry 16 m2 a u staveb tvořících příslušenství k budovám pro rodinnou rekreaci,
 • 6 Kč u budov pro rodinnou rekreaci,
 • 8 Kč u garáží oddělených od bytových domů,
 • 2 Kč u staveb užívaných k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesnictví a vodním hospodářství,
 • 10 Kč u ostatního podnikání,
 • 6 Kč pro ostatní zastavěné plochy a
 • 2 Kč pro ostatní jednotky.

U staveb se navíc za každé další nadzemní podlaží daň zvyšuje o 0,75 Kč/m2, pokud u stavby toto nadzemní podlaží přesahuje 2/3 zastavěné plochy či v případě stavby určené k podnikání 1/3 plochy.
Vypočítaná sazba se vynásobí koeficientem podle velikosti obce (stejným jako v případě pozemků). Ovšem v případě staveb je koeficientů, které mohou být uplatněny, mnohem víc.
V prvé řadě může obec uplatnit koeficient 1,5 na většinu staveb a jednotek. Výjimkou jsou bytové domy, ostatní stavby a ostatní jednotky. Navíc u objektů pro rodinnou rekreaci, které jsou v národních parcích či I. zóně chráněné krajinné oblasti, se základní (případně obecním koeficientem již zvýšená) sazba dále násobí koeficientem 2.

Daň z nemovitých věcí

Aby toho nebylo málo, jak daň z pozemků, tak daň ze staveb může být ještě dále zvýšena „místním koeficientem“. Ten stanovuje obec závaznou vyhláškou a může dosahovat hodnoty 2, 3, 4, nebo 5. Místní koeficient se pak vztahuje na veškeré zdanitelné pozemky a stavby s výjimkou polí, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin.

Tipy pro daň z nemovitých věcí

 1. Udržujte aktuální kontakty u správce daně – aktuální kontakty u správce daně mohou vyřešit řadu nejasností neformální cestou bez oficiální výzvy. Zejména při podání daňového přiznání to může ušetřit čas snadnější komunikací.
 2. Pro zjištění koeficientů využijte Daňový portál – je to jednodušší cesta, než dohledávat jednotlivé koeficienty na stránkách obecních úřadů.
 3. Povolte finančnímu úřadu e-mailovou komunikaci – zejména dnes, kdy se „trvalé bydliště“ stává spíše formalitou a nemění se při každém stěhování, je e-mailová komunikace spolehlivější než papírová pošta. Platební výměr pro daň z nemovitých věcí vás tak dostihne, i když se přestěhujete. Alternativou je využití datové schránky, která má v komunikaci úřadů přednost před zasíláním papírové korespondence.
 4. Pokud jste nedostali platební výměr, kontaktujte finanční úřad – výše daně se mohla od loňského roku změnit. Např. obec mohla upravit výši koeficientů.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.27 Aktuální výše Hypoindexu

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%
Historie vývoje


Související články

Nemovitosti a daně – jak na to?

Češi chtějí bydlet ve svém. Řada z nich loni investovala např. do investiční nemovitosti, někteří svou nemovitost prodali, a letos tak mnohé z nich čeká první daňové přiznání. Standardně byste coby fyzická osoba měli daňové přiznání podat nejpozději do 3. dubna 2023. Jestliže se chystáte na elektronické podání, máte čas až do 2. května 2023 a s daňovým […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

24. 03. 2023

Jak na daně při pronájmu vašeho bytu či domu?

Je důležité si uvědomit, že ať už pronajímáte byt, nebytový prostor nebo jen pozemek, vaše příjmy z těchto nájmů se bohužel nevyhnou zdanění. Podávání daňového přiznání může být poměrně matoucí. Především, pokud je to pro vás nová záležitost. Jaké máte možnosti a na co máte nárok?

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

03. 03. 2023

Jak zdanit příjem z prodeje nemovitosti?

Při splnění zákonných podmínek nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti zdanění, v opačném případě však ano. Kdo musí uvést příjem z prodeje nemovitosti do daňového přiznání? Proč je nutné vyplnit čtyřstránkové daňové přiznání?

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

20. 02. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *