EUR 24.545

USD 24.818

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 17.2 %

EUR 24.545

USD 24.818

Text: Veronika Hejná

11. 12. 2019

0 komentářů

Fakta a mýty o fikci souhlasu: Přinese nový stavební zákon zrychlení výstavby?

 

Na konci listopadu bylo předloženo paragrafové znění návrhu nového stavebního zákona do meziresortního připomínkového řízení. Na vytvoření předlohy se podílely tři advokátní kanceláře a návrhy byly projednávány v pracovních skupinách vytvořených ministerstvem. K věcnému záměru zákona se v letošním létě sešlo přibližně 1600 připomínek, některé nebyly dosud vypořádány a předkladatelé se k nim budou muset vrátit v rámci meziresortního připomínkování. 

Podle studie Světové banky Doing Business 2020 je stavební povolovací proces v naší zemi jedním z nejpomalejších na světě. Z celkového počtu 190 zemí se Česká republika umístila na 157. místě, ještě vloni zaujímala 156. příčku. Přitom v roce 2012 se Česká republika nacházela na 68. místě. Aktuálně má vydání stavebního povolení v Česku trvat 246 dní. „Ve skutečnosti je to přitom mnohem déle, protože například v Praze je časté, že povolení stavby běžného bytového domu nyní trvá deset i více let,“ upozorňuje výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Jednou z cest, jak docílit rychlejšího stavebního procesu je dozajisté sjednocení povolovacích režimů, tedy zejména územního a stavebního řízení tak, jak činí řada evropských států. Předloha počítá s integrací veškerých povolovacích procesů do jednotného řízení. V tomto řízení má být také vydáno samotné rozhodnutí o povolení či nepovolení stavby.

K rychlejšímu stavebnímu řízení má přispět i elektronizace a vytvoření nové soustavy stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Proti centralizaci stavebního řízení se ale staví například Rada Svazu měst a obcí ČR. „Souhlasíme s potřebou zjednodušení a zrychlení stavebních řízení, ale zásadně jsme proti institucionálním změnám, jejichž výsledkem má být vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu výkonu státní správy a rušení stavebních úřadů,“ říká předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Pod palbou kritiky se od počátku nachází též tzv. fikce souhlasu.

REKLAMA

Co v praxi bude fikce souhlasu znamenat a bude možné zahájit stavbu na základě automaticky vygenerovaného stavebního povolení?

Fikce souhlasu

Na základě fiktivního souhlasu nelze začít stavět, ale tzv. fikce souhlasu se týká vyjádření dotčených orgánů a návrh zákona ji upravuje v ustanovení § 93. Pokud dotčený orgán do 30 dnů od doručení žádosti nevydá vyjádření k záměru z hlediska jím chráněných veřejných zájmů, platí že k záměru nemá připomínky.

Třicetidenní lhůta platí pro jednoduché stavby, v ostatních případech je 60 dnů. Přitom je stále možné, aby tyto lhůty stavební úřad prodloužil o dalších 30 dnů, respektive nejdéle o dalších 60 dnů u řízení s velkým počtem účastníků, v řízení o povolení záměru EIA, v řízení o povolení záměru o integrované prevenci, anebo je-li kupříkladu nutno doručovat veřejnou vyhláškou osobám, kterým se prokazatelně nedaří doručit. V takových případech může tedy lhůta činit až čtyři měsíce.

„Fikce souhlasu znamená, že pokud se odpovědný úřad nevyjádří ve třicetidenní lhůtě, ve složitějších případech do šedesáti dní, bude se naše žádost považovat za vyřízenou. Podle nás jde o správný nástroj na nečinnost a alibismus úřadů,“ podotýká Marek Vinter z inženýrské a developerské společnosti AVRIOINVEST.

REKLAMA

Vyjádření dotčeného orgánu ale nově nemá být pro stavební úřad závazné. „Ustanovení je tak zákonným odrazem požadavku věcného záměru na odstranění závazných stanovisek z povolovacího řízení stavebního úřadu. V případě, že se stavební úřad odkloní od názoru dotčeného orgánu, vypořádá se s touto skutečností v odůvodnění svého rozhodnutí,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu zákona. Uvedená lhůta také platí pouze v případě, že orgánu dojde formálně bezvadná žádost, která naplňuje veškeré náležitosti podle správního řádu. „Nebude-li vůči dotčenému orgánu podána formálně bezvadná žádost, lhůta se přerušuje a po odstranění vad žádosti počne běžet znovu od počátku,“ říká důvodová zpráva.

Automatické povolení záměru

Automatické povolení upravené v návrhu § 106 nového stavebního zákona se již týká vlastního povolení záměru stavby. Toto povolení bude vygenerováno systémem automaticky, pokud stavební úřad nerozhodne do 60 dnů od zahájení řízení či ve lhůtě, kterou je možno celkově prodloužit až na 120 dní. Odůvodnění povolení bude obsahovat informaci, že se jedná o automatické povolení z důvodu uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí, bude obsahovat poučení o možnosti podat opravný prostředek a také informaci o tom, že nadřízený orgán byl vyrozuměn o skutečnosti, že automatické povolení bylo vygenerováno.

Pokud bude proti automatickému rozhodnutí podáno odvolání, dojde k přesunu řízení k odvolacímu orgánu. Úřad ve druhém stupni bude muset následně sám rozhodnout, čímž se má zabránit dosavadnímu instančnímu a kompetenčnímu „ping-pongu“ stavebních úřadů.

I v případě, že nebude automatické rozhodnutí napadeno odvoláním, musí jej nadřízený orgán předběžně posoudit a případně zahájit přezkumné řízení. Už pouhá skutečnost, že je automaticky informován nadřízený orgán, bude považována za podání podnětu k zahájení přezkumného řízení. Vykonatelnost automatického povolení bude v návaznosti na to pozastavena až do pravomocného skončení přezkumného řízení.

Na základě automatického rozhodnutí tedy také nebude možné bez dalšího zahájit stavbu, ale jedná se především o prostředek obrany proti nečinnosti stavebního úřadu. Nadřízený úřad je pak v přezkumném řízení vázán stejnými lhůtami jako stavební úřad v prvním stupni.

Stavebnictví naráží na další limity

Návrh stavebního zákona čelí kritice mnoha dotčených subjektů. Cíl Ministerstva pro místní rozvoj předložit zákon vládě již na počátku příštího roku se zdá příliš ambiciózním. Nejvíce jsou kritizována právě ta opatření, která mají přinést nejvýznamnější zrychlení, například fikce souhlasu, nezávaznost stanovisek dotčených úřadů či zrušení spojeného modelu výkonu veřejné správy, v němž jsou stavebními úřady obecní a krajské úřady.

Ale i v případě, že by byl stavební zákon schválen ve stávající podobě, nepřinesl by efekty hned. „Záležet bude i na tom, jak budou na novou legislativu připraveni úředníci stavebních úřadů i samotní investoři,“ uvádí generální ředitel společnosti EKOSPOL Evžen Korec.
Podle šéfa společnosti PRO-DOMA Petra Vaněrky je dalším limitujícím faktorem výstavby nedostatek pracovních sil. „Segment stavebnictví bude stále více hmatatelně narážet na nedostatek kapacit k provedení stavebního díla a to nevyřeší v krátkém horizontu žádné opatření,“ upozorňuje Vaněrka. „V praxi to znamená, že když dosáhnete stavebního povolení, tak vám zhruba další rok trvá, než získáte kvalitní firmu, která vám stavbu zrealizuje,“ dodává.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.2 Aktuální výše Hypoindexu

2.67%

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%
Historie vývoje


Související články

Vlastní výstavbou rodinného domu lze například ve Středočeském kraji ušetřit až 30 %

Jako nejvýhodnější kraj pro stavbu domu se jeví kraj Středočeský, v němž při porovnání ceny nákupu rodinného domu na klíč a koupí pozemku s následující vlastní výstavbou lze ušetřit až 30 %. Vyplývá to z analýzy společnosti Silverline Real Estate pro tři nejlidnatější kraje – Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

04. 10. 2022

Rekonstrukcí staršího bytu se dá ušetřit až 15 % oproti koupi novostavby

Za posledních šest let cena nemovitostí rapidně vzrostla. Ceny bytů v období 2015–2022 vzrostly o 110 %, u rodinných domů o 100 %. Otázkou pro investory tak zůstává, co se vyplatí více. Analýza společnosti Silverline Real Estate ukazuje, že pořízení bytu před rekonstrukcí může být za současných podmínek na trhu trefou do černého. V atraktivních lokalitách je […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

27. 09. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.