EUR 24.370

USD 22.523

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 8.5 %

EUR 24.370

USD 22.523

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

07. 10. 2021

0 komentářů

Musíte rodinný dům kolaudovat? Jaké máte povinnosti?

 

Až na výjimky nepotřebujete k započetí užívání dostavěného domu kolaudaci. Pokud jste však stavěli na základě ohlášení stavby, i dokončení stavby musíte hlásit stavebnímu úřadu.

Loading 

Rodinný dům a kolaudace

Od počátku roku 2018 již pro většinu rodinných domů není třeba kolaudace (tj. rozhodnutí stavebního úřadu, že stavbu můžeme užívat k určenému účelu). Neplatí to však bez výjimky.

Podle § 119 odst. 1 stavebního zákona potřebujete kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí v případě, že stavba naplňuje dva znaky:

  • jde o stavbu vyžadující ohlášení nebo stavební povolení, a zároveň
  • jde o stavbu
    • veřejné infrastruktury
    • stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit
    • stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu
    • změnu stavby, která je kulturní památkou

Rodinný dům tak splňuje první podmínku – je třeba stavební povolení, anebo ohlášení stavby. „V rámci stavby běžného rodinného domu, tj. domu s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím postačuje v rámci povolovacího řízení ohlášení stavby. Jde o zjednodušený proces povolení,“ vysvětluje advokát Lukáš Mikeska z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Naplní-li rodinný dům i druhou podmínku, můžete jej užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. V praxi se do režimu kolaudace dostávají především domy postavené developery, jde totiž o stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit.

REKLAMA

Povinné zkoušky a měření

Nedojde-li k naplnění druhé podmínky a rodinný dům nevyžaduje kolaudaci, lze jej užívat „po jeho dokončení, resp. po provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.),“ připomíná Ministerstvo pro místní rozvoj v metodické pomůcce. Jde například o provedení revize elektroinstalace, revize komínu nebo hromosvodu.

Připomeňme, že podle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území je rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům smí mít maximálně tři samostatné byty, dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.

Stavba rodinného domu nepodléhá kolaudaci, úředník stavebního úřadu ale může přijít na kontrolní prohlídku. Při té kontroluje například to, zda je stavba prováděna podle projektové dokumentace, stavebního povolení nebo ohlášení, anebo zda jsou prováděny předepsané zkoušky a měření. Zároveň nesmí výstavba ohrožovat zdraví nebo život osoba zvířat, bezpečnost, životní prostředí, ani nad přípustnou míru obtěžovat okolí.

„I když dům není nutné kolaudovat, neznamená to, že dům můžete dostavět, jak chcete. Jestliže dostavíte dům tak, že není v souladu s projektem, není to určitě v pořádku. Pokud stavební úřad tuto situaci kdykoliv v budoucnu zjistí (kontrolní prohlídkou apod.), zahájí řízení o odstranění nepovolené části stavby a uloží vám pokutu,“ upozorňuje veřejný ochránce práv.

REKLAMA

Ohlášení dokončené stavby

Podle ustanovení § 152 odst. 5 stavebního zákona je stavebník povinen neprodleně po dokončení stavby ohlásit toto dokončení stavebnímu úřadu. Formulář ohlášení je možné najít například na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Do formuláře uvede stavebník základní informace o stavbě a doloží požadované přílohy. Těmi jsou jednak geometrický plán, jednak prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s povolením a projektovou dokumentací. Pokud došlo k drobným odchylkám od projektové dokumentace, odkáže se stavebník na soulad stavby s dokumentací skutečného provedení.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%6.01 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.23%

6.2%

6.31%

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%
Historie vývoje


Související články

pasport

Co je to pasport stavby a kdy ho potřebujete?

Pasport stavby neboli zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení budete potřebovat tehdy, pokud se původní projektová dokumentace k objektu nedochovala. Co pasport obsahuje a kdo jej může zpracovat? 

Text: Veronika Hejná

Foto: Shutterstock

16. 11. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *