Neděle 19. září. Svátek má Zita.

Nový zákon o úvěru: Omezení sankcí při prodlení dlužníka

Prázdná peněženka

Zbyněk Drobiš

Od prosince roku 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, který obsahuje řadu změn oproti původní právní úpravě. Jednou z novinek tohoto zákona je omezení sankcí věřitele při prodlení dlužníka se splácením.

Spotřebiteli je zákonem poskytována podstatná míra právní ochrany, která je reflektována i do oblasti úvěrů.

Tip: Úvěrový trh se mění k nepoznání

Důvody pro změnu právní úpravy

Důvodová zpráva k zákonu uvádí jako důvod pro omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele v novém zákoně o spotřebitelském úvěru jako snahu o zamezení činnosti poskytovatelů úvěrů, kteří cíleně vydělávali na sankcích spojených s prodlením spotřebitele. Nebylo výjimkou, že na trhu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů docházelo k účtování smluvní pokuty ve výši téměř celé jistiny za krátkodobé prodlení spotřebitele s předložením požadované dokumentace. Příliš vysoké sankce znemožňují spotřebiteli splatit jeho dluh.

Co může věřitel požadovat při prodlení spotřebitele

Zákon o spotřebitelském úvěru tedy nově stanovuje, že věřitel je oprávněn sjednat se spotřebitelem pro případ jeho prodlení s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru pouze:

  1. Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele.

Mezi tyto náklady se mohou řadit poplatky za upomínky, náklady vymáhání pohledávky (nikoliv však náklady řízení před soudem). Tyto náklady musí být vynaloženy věřitelem hospodárně a účelně (nikoliv extrémně drahé upomínky zaslané krátce po sobě). Pokud by náklady přesáhly rámec účelně vynaložených nákladů, budou považovány v této části za smluvní pokutu.

  1. Úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení.

Úroky z prodlení se tedy nesmí odchýlit od zákonné výše (v současné době ve výši 8,05 % p.a. dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

  1. Smluvní pokutu.

Výše smluvní pokuty je omezena

Výše smluvní pokuty je zákonem o spotřebitelském úvěru omezena tak, že nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení (uvedené omezení se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3 000 Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500 Kč).

Maximální výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.

V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s právníkem k posouzení vašeho případu, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *