EUR 25.335

USD 23.337

REPO sazba ČNB 6.25 %

Inflace 2.3 %

EUR 25.335

USD 23.337

Text: Petr Bukač

19. 06. 2012

0 komentářů

Pojištění bytu a domácnosti není totéž

 


 

Dům, byt, domácnost

Majitelé rodinných domů to mají s pojištěním poměrně jednoduché. Na rozdíl od pojištění bytů v bytových domech je z nabídek pojišťoven celkem jasné, jakou pojistku má majitel rodinného domu uzavřít, když chce mít pojištěnou jenom nemovitost nebo i domácnost, případně obojí zároveň. O výběru odpovídajícího pojištění si rozhoduje sám a ví, že pokud si svůj majetek sám nepojistí, nikdo jiný to za ně nejspíš neudělá. Váhat může jen nad pojistnou částkou nebo případným připojištěním.

V případě majitelů bytových (i nebytových) jednotek v bytových domech je situace složitější. Při sjednávání pojištění často vzniká situace, kdy se majitel takového bytu chová spíše jen jako nájemník. Obvykle se totiž zajímá jen o pojištění domácnosti. Předpokládá, že o pojištění domu se postará ten, kdo dům spravuje, tedy výbor společenství vlastníků, pověřený vlastník, případně najatý správce. Je-li pojištěn dům, pak zbývá pojistit už jen domácnost. Skutečnost ale může být poněkud jiná.

Nejprve je potřeba si ujasnit, co vlastnictví bytové jednotky obnáší. Nejlepší je podívat se do dokladů, na jejichž základě vlastnické právo k jednotce vzniklo (nejčastěji kupní smlouva nebo smlouva o převodu vlastnictví družstevního bytu). V nich by měl být předmět vlastnictví přesně vymezen. Kromě vyčíslení spoluvlastnického podílu na společných částech domu, specifikace místností a prostor v bytě i mimo byt, příslušenství a vybavení bytu je důležité, čím je předmět vlastnictví ohraničen. Tedy co patří k bytu a co k domu.

Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména hlavní svislé a vodorovné konstrukce, střecha, schodiště, chodby, prádelny, sušárny, výtahy, hromosvody, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky atd. Vedle toho zbývá řada stavebních součástí, úprav a příslušenství bytu, které nejsou společnými částmi domu a zároveň nemají charakter vybavení a zařízení bytu. Pojištění domu se jich tedy netýká a pojištění domácnosti se na ně vztahovat může, ale také nemusí.

Pojišťovny vymezují rozsah jednotlivých druhů pojištění obdobně, ale ne shodně. Možnost porovnání jednotlivých pojistek komplikuje mj. i terminologická nejednotnost. Pro získání přehledu o rozsahu a podmínkách pojistné ochrany je třeba projít vždy celé pojistné podmínky, protože řada informací je roztroušena v jejich různých částech. Specifikace předmětu a rozsahu pojištění bývá upřesňována i v částech věnovaných definici pojistných nebezpečí, výlukám z pojištění nebo výkladu pojmů.

REKLAMA

Stavební součást nebo vybavení bytu?

Ne každé pojištění domácnosti automaticky zahrnuje pojištění stavebních součástí a veškerého vybavení bytu. Často ani nebývá jasné, co do které kategorie patří. Některé stavební prvky bývají někdy považovány za vybavení a zřízení bytu, jindy za součást budovy. Obklady stěn a stropů, podlahové krytiny pevně spojené s podlahou, radiátory topení nebo sanitární předměty v koupelnách a WC jsou obvykle stavebními součástmi, vestavné skříně nebo kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči jimi být mohou, ale také nemusejí.

Například Allianz pojišťovna zahrnuje stavební součásti bytu do pojištění domácnosti. V pojistných podmínkách výslovně uvádí, že pro účely pojištění domácnosti se za stavební součást nepovažuje kuchyňská linka, sporáky, pračky, myčky a svítidla. Pojištěny jsou jako jiný majetek tvořící zařízení domácnosti. Podle pojistných podmínek pro pojištění nemovitosti ovšem kuchyňské linky včetně zabudovaných nebo pevně připojených elektrospotřebičů a zabudovaných svítidel Allianz pojišťovna za stavební součásti naopak považuje.

Obdobně i Česká pojišťovna stavební součásti zahrnuje do pojištění domácnosti, přičemž kuchyňskou linku, sporáky, pračky, myčky, svítidla a dokonce i vestavný nábytek rovněž považuje za soubor zařízení domácnosti, tedy věci movité. V rámci pojištění budov a souvisejících staveb ovšem kuchyňské linky se zabudovanými spotřebiči a vestavný nábytek Česká pojišťovna pokládá za součást stavby. V rámci pojištění bytů a souvisejících prostor je pak zařazuje do kategorie stavebních součástí bytu.

Kooperativa pojišťovna kuchyňské linky se zabudovanými spotřebiči a vestavný nábytek v případě pojištění domácnosti považuje za stavební součásti bytu, ale v případě pojištění bytu (nemovitosti) za „příslušenství budovy“. Sesterská Česká podnikatelská pojišťovna do pojištění domácnosti zahrnuje pouze věci movité. Stavební součásti bytu (včetně vestavné kuchyňské linky) pojišťuje v rámci pojištění nemovitosti. Zároveň ale umožňuje pojistit movité věci i stavební součásti bytu v rámci jednoho komplexního pojištění.

REKLAMA

UNIQA pojišťovna do pojištění domácnosti zahrnuje „celý obsah (zařízení) bytu“ včetně „součástí stavby a příslušenství budov (vyjma zdí a obdobných příček) jako malby, tapety, obklady, podlahy, …, elektroinstalace, instalace plynu a sanitární instalace, … které se nacházejí vně zdí.“ Málo konkrétní (což ale nemusí být nevýhodou pro pojištěného) je v pojistných podmínkách i ČSOB Pojišťovna, která v rámci pojištění domácnosti pojišťuje „soubor věcí movitých a v bytech také stavební součásti bytu pořízené pojištěným“.

Pojištění spoluvlastnických podílů

Nejen při sjednávání pojištění platí, že rozhoduje-li o svém majetku jeden konkrétní vlastník, bývá to mnohem jednodušší, než pokud má o tomtéž rozhodovat několik nebo dokonce mnoho spoluvlastníků. Majitel rodinného domu může případné škody a problémy vzniklé v důsledku nedostatečné péče o svůj majetek přičítat jen sám sobě. Bytové domy ale mívají několik desítek nebo i stovek spoluvlastníků nacházejících se v různých životních i finančních situacích, jejichž názory na cokoliv bývají velice odlišné.

Jsou-li spoluvlastníci schopni zvolit statutární orgán, který je bude zastupovat a zajistí kvalitní správu domu, mohou si gratulovat. Přístup zvolených zástupců ke správě majetku může být laxní nebo kvůli neznalosti nedostatečně kvalifikovaný. Společenství vlastníků se ale také může rozhádat a nakonec nemusí být nikdo, kdo by za něj jednal navenek. Pojištění bytového domu pak může být sjednáno špatně nebo vůbec. Jednotlivý vlastník bytové jednotky takovýto problém stěží vyřeší, pokud o jeho existenci nebude vědět.

Spousta majitelů bytů žije v blahé nevědomosti spoléhajíc na to, že o pojištění jejich majetku i odpovědnosti se za ně postaral někdo jiný. Dostatečnou pojistnou ochranu ale ve skutečnosti nemají. Odpovědnosti za stav domu a škody vzniklé třetím osobám v důsledku špatné údržby a péče o dům (např. pád omítky, zimní úrazy na neudržovaném chodníku patřícím k domu atd.) se přitom zříci nemohou. Každý majitel bytu by se tedy měl zajímat nejen o pojištění svého bytu, ale i o to, jak je pojištěn dům, který spoluvlastní.

Kopie pojistné smlouvy a pojistných podmínek pojištění bytového domu je jedním z podkladů, z nichž je vhodné vycházet při úvahách o pojištění bytové jednotky. Pomůže totiž odhalit případnou mezeru v pojistné ochraně majetku a odpovědnosti majitele bytu z titulu pojištění bytového domu a z titulu zvažovaného pojištění domácnosti. Pak lze hledat pojištění domácnosti s rozšířenou pojistnou ochranou anebo si sjednat zvláštní pojistku kryjící dosud nepojištěná rizika a škody.

Není-li bytový dům pojištěn nebo má-li majitel bytu o kvalitě pojistky pochybnosti, má možnost buď přesvědčit spoluvlastníky ostatních bytových jednotek o nezbytnosti zjednání nápravy, nebo si může sám uzavřít pojistku kryjící škody na společných částech domu a odpovědnost spoluvlastníka bytového domu. V případě pojistné události mu pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.6 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%
Historie vývoje


Související články

datové schránky svj

Stát v lednu zřídí automaticky datové schránky všem SVJ

Od 1. ledna budou společenstvím vlastníků jednotek automaticky zřízeny datové schránky. Povinnost nově dopadá i na další subjekty – podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby. Od automatického zřizování datové schránky nepodnikajícím fyzickým osobám stát prozatím upustil.

Text: Veronika Hejná

16. 12. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *