Středa 14. dubna. Svátek má Vincenc.

Jak na vymáhání dlužného nájemného

Prázdná kapsa

Zbyněk Drobiš

Jaká jsou obecně práva pronajímatele v případě, že nájemce dluží za nájem bytu? Jaká je výše zákonného úroku z prodlení a kdy lze vypovědět nájem bez výpovědní doby?

Problematika dlužného nájemného tíží řadu pronajímatelů. Občanský zákoník poměrně podrobně stanovuje práva pronajímatele při dlužném nájemném. Tyto práva pronajímatele však nenalezneme na jednom místě, ale musíme prozkoumat řadu ustanovení.

Úrok z prodlení a kauce

Pronajímatel je oprávněn požadovat od nájemce úrok z prodlení od prvního dne prodlení po splatnosti nájemného. Zákonná výše úroku z prodlení vychází z nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kdy výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Ke dni 1. 6. 2017 tak zákonný úrok z prodlení činil 8,05 % z dlužné částky nájemného. Poplatek z prodlení byl zrušen ke dni 1. 1. 2016.

K ochraně pohledávek pronajímatele na úhradu nájemného slouží jistota (obecně známá jako kauce). Pronajímatel se však musí dohodnout s nájemcem na jejím poskytnutí, a to nejčastěji ujednáním v nájemní smlouvě.

Tip: Nový občanský zákoník: Kauce a nájem bytu

Výpověď z nájmu bytu

Nehrazení nájemného je také důvodem pro výpověď z nájmu bytu. Každá výpověď z nájmu bytu učiněná pronajímatelem musí splňovat řadu formálních náležitostí.

Tipy:

V případě nehrazení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců hrozí nájemci, že pronajímatel uplatní výpověď bez výpovědní doby. Před učiněním výpovědi bez výpovědní doby je pronajímatel povinen vyzvat nájemce k úhradě dlužného nájemného.

Tipy:

Výpovědí z nájmu bytu nedochází k „výmazu“ dluhu na nájemném. Skončením nájmu bytu sice končí právo užívat byt, ale přetrvává povinnost k úhradě dlužného nájemného.

Soudní spor o dlužné nájemné

Pokud není dlužné nájemné uhrazeno i přes několik výzev a poskytnutí dodatečných lhůt, obvykle se pronajímatel obrátí na soud s žalobou o úhradu dlužného nájemného. S žalobou je spojena povinnost úhrady soudního poplatku. Ke kvalifikované přípravě žaloby lze doporučit vyhledat právní pomoc advokáta, kdy v případě úspěchu soudního sporu vzniká obvykle povinnost nájemce k náhradě nákladů právního zastoupení pronajímatele (vypočtena dle advokátního tarifu).

Právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému vzniká, když pronajímatel jako žalobce zaslal žalovanému výzvu k plnění ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu.

Občanský zákoník stanovuje, že pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na věci nebo v ní. Zadržovací právo představuje složitý právní institut, kdy na jedné straně stojí právo nájemce na ochranu vlastnictví a domovní svobody a právo pronajímatele na zajištění své pohledávky. Téma svým rozsahem vydá na samostatný článek.

Každý případ dlužného nájemného je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Předchozí článek: «
Následující článek: »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *